Czym różni się woda od jonizowanej wody alkalicznej?

Nasza cywilizacja praktycznie nie ma już dostępu do prawdziwie dobrej wody do picia jaką jest woda bijąca prosto ze źródła. Przy takich źródłach tworzyły się osady ludzkie.

Jeszcze dzisiaj ludzie gór mają do niej dostęp lecz już w niewielu miejscach na świecie, co objawia się u nich długowiecznością w doskonałym zdrowiu. Taka woda różni się w ogromnym stopniu swoimi właściwościami od wody z kranu lub wód butelkowanych. Woda prosto z dobrego źródła jest wolna od zanieczyszczeń zarówno chemicznych jak i elektromagnetycznych. Dzisiejszy, cywilizowany człowiek często nie ma pojęcia jakie ma to znaczenie, ponieważ prawie nikt tego nie nagłaśnia. Dlaczego? Bo takiej wody nie da się dostarczyć wodociągiem.

A służby kontrolujące jakość wody pitnej kontrolują to co jest dostępne i to w zakresie parametrów możliwych do zagwarantowania.

 

Proces jonizacji polega na tym aby „wyodrębnić” z wody tę jej część, która ma doskonałe właściwości. Jest to proces rozdzielania wody na wodę jonizowaną zasadową i kwaśną. Taki proces jest możliwy i wykorzystywany powszechnie np. w Japonii od ok. 50 lat. Należy do tego celu wykorzystywać jak najlepszą z dostępnych wód, czyli wodę z dobrych, atestowanych studni głębinowych. 

 

Dlaczego woda powinna być jonizowana?

Ponieważ podczas jonizacji następuje:

  • zmiana w strukturze wiązań molekularnych wody
  • oczyszczenie wody z informacji dotychczas w niej zapisanych (woda jest nośnikiem informacji)
  • powstawanie ujemnych jonów wodorotlenowych, które neutralizują wolne rodniki
  • podwyższenie Ph wody

 

Proces jonizacji nadaje naszej wodzie jej wyjątkowe właściwości. W procesie tym woda zostaje na nowo ustrukturyzowana w swoich wiązaniach molekularnych. Staje się wodą strukturowaną. To upodabnia ją w swojej strukturze do wody strukturalnej, zawartej w żywych komórkach. Wodę strukturalną odkryto np. w wodach płodowych. Badający to naukowcy uznali, że jej zadaniem jest ochrona embrionu oraz inicjowanie każdego etapu jego rozwoju.

 

Jaką wodę należy jonizować?

W celu jonizacji powinna być używana woda pochodząca bezpośrednio ze źródła.
Nie należy do tego używać wód butelkowanych lub z kranu, nawet filtrowaną.

 

Dlaczego należy rozróżniać wodę alkaliczną od jonizowanej wody alkalicznej?

Aby uzyskać wodę alkaliczną wystarczy do zwykłej wody dosypać jakiejś substancji o odczynie zasadowym np. sody kuchennej. Można również odfiltrować wodę wodociągową poprzez np. odwróconą osmozę a następnie dodać do niej składniki mineralne, które ją zalkalizują. Będzie to jednak głównie zawiesina koloidalna. To tak jak by popijać tabletki z minerałami zwykłą wodą lub wodą destylowaną. Nie będzie to woda jonizowana.

Nie da się zjonizować wody poprzez dosypanie do niej czegokolwiek. Jonizacja zachodzi w ściśle określonych warunkach i potrzebna do tego jest energia uwalniająca elektrony. Wtedy powstają jony hydroksylowe OH- o korzystnym ujemnym ładunku, które są najcenniejsze.  

To zostało naukowo dowiedzione już ok. 100 lat temu przez francuskiego noblistę Dr. Alexisa Carrela.

 

Co to jest żywa woda?

Jest to woda jonizowana o odczynie alkalicznym, zawierająca ujemne jony wodorotlenowe OH- oraz inne jony zasadowe. Jony te łatwo dzielą się elektronami a ich obecność powoduje przepływ energii. Energia daje początek wszelkiemu życiu.

Tabela porównawcza parametrów wód

Woda gotowana

Wody z rzek i jezior

Woda z kranu

Woda oczyszczona filtrem odwróconej osmozy

Woda butelkowana

Jonizowana woda alkaliczna – Woda Redox

- niektóre wody uzdrowiskowe

Wielkość klastra wody

100 do 116,6 Hz

150 Hz

150 Hz

150 Hz

54 Hz

Zawartość tlenu

Znikoma

Znikoma

Tak

Znikoma

Bogata w tlen

Zawartość minerałów

Tak

Niewielka

Znikoma ilość, gdyż usuwa makro i mikroelementy

Tak

Bogata w minerały

Filtracja rdzy i kamienia

nie

nie

tak

Tak

tak

Filtracja bakterii i wirusów

dobra

Tak

Bardzo dobrze filtrowana

Niepewna z powodu słabej szczelności opakowania

Doskonała, wielokrotnie filtrowana; aktywny węgiel

Jonizacja

brak

brak

brak

brak

silna

ORP (Potencjał Redox)

+150 do +250

+150 do +600

0

+ 170 do +600

0 do -600mV

Zdrowotne właściwości

Znikome lub brak

Znikome lub brak

W zależności od dolegliwości

Niektóre z wód posiadają korzystny skład mineralny

Dyrektywa Unijna 2000/13/WE = obowiązuje zakaz informacji w