„Dyrektywa 2000/13/WE co do zasady

zakazuje posługiwania się informacjami, które wprowadzałyby nabywcę w błąd lub
przypisywałyby żywności właściwości lecznicze”  !!!